User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18501-18600-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18501-18600-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18501 -</​td>​
 +<​td>​1996 OB</​td>​
 +<​td>​16 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18502 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Rand</​td>​
 +<​td>​G. R. Viscome
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18503 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PY<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18504 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18505 Caravelli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PG<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Bologna</​td>​
 +<​td>​Osservatorio San Vittore
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18506</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 PY<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Macquarie</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught, J. B. Child
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18507 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 QM<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 8 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Lake Clear</​td>​
 +<​td>​K. A. Williams
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18508 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18509 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 RB<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Colleverde</​td>​
 +<​td>​V. S. Casulli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18510 Chasles</​td>​
 +<​td>​1996 SN</​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18511</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SH<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18512 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 SO<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 9 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18513 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TS<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Trạm Catalina</​td>​
 +<​td>​T. B. Spahr
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18514</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TE<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18515</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TL<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18516 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 TL<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18517 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VG<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18518</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VT<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18519</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VH<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18520 Wolfratshausen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VK<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18521 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VV<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18522 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VA<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18523</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18524 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VE<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18525</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VO<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18526</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VB<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18527</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VJ<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18528</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 VX<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18529</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 WK<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18530 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18531 Strakonice</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XM<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​M. Tichý, Z. Moravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18532 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XW<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18533</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XJ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18534 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XE<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18535 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XQ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18536</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XN<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18537 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XH<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18538</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XY<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18539 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XX<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18540 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 XK<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18541 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18542 Broglio</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 YP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 12 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​A. Testa, F. Manca
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18543 -</​td>​
 +<​td>​1997 AE</​td>​
 +<td>2 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18544 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AA<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18545 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18546 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AP<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18547 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AU<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18548 Christoffel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AN<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18549 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AD<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18550 Maoyisheng</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AN<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18551 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AQ<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18552</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AM<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18553 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 AZ<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18554 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 BO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 1 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18555 Courant</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CN<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18556 Battiato</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CC<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​P. Sicoli, F. Manca
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18557 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CQ<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18558 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 CO<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 2 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18559 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18560 Coxeter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EO<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18561 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EY<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18562 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 EK<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18563 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 FC<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18564 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GO<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18565 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GP<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18566 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 RS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18567 Segenthau</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 SS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 9 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Starkenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​Starkenburg
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18568 Thuillot</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 TL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 10 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18569 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 UC<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18570 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 VB<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18571 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WQ<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18572 Rocher</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WQ<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18573 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WM<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18574 Jeansimon</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WO<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18575 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WS<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18576 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WA<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18577 -</​td>​
 +<​td>​1997 XH</​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18578 -</​td>​
 +<​td>​1997 XP</​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18579 Duongtuyenvu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XY<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18580 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XN<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18581 Batllo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XV<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18582</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XK<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18583 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XN<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​A. Boattini, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18584 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YB<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18585 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18586 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YD<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18587 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YR<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18588 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YO<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18589 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YL<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18590 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YO<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18591 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YT<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18592</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YO<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18593</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18594</​td>​
 +<​td>​1998 BJ</​td>​
 +<​td>​16 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18595 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18596 Superbus</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Colleverde</​td>​
 +<​td>​V. S. Casulli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18597 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BE<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18598 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BH<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18599 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BK<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18600 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BK<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181010213603
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2650/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23296/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4224/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​68.849 ​     1 -total
 + ​68.77% ​  ​47.346 ​    94 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​17.24% ​  ​11.866 ​    94 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​14.02% ​   9.655      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  6.93%    4.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  5.27%    3.627      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.63%    2.497      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.84%    1.952      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.35%    1.618      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861304-0!canonical and timestamp 20181010213603 and revision id 26426007
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18501-18600-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)