User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18401-18500-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18401-18500-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18401</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 WE<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 11 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18402 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 YU<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 12 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18403 -</​td>​
 +<​td>​1993 AG</​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18404 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FQ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18405 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FY<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18406 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FT<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18407 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FQ<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18408 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FP<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18409 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FF<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18410 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FC<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18411 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 FB<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18412</​td>​
 +<​td>​1993 LX</​td>​
 +<​td>​13 tháng 6 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18413</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 LD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 6 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18414 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 OY<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 7 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18415 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 PW<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18416 -</​td>​
 +<​td>​1993 QW</​td>​
 +<​td>​22 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18417 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 QY<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 8 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18418 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18419 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TS<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18420 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TR<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18421 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 TV<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18422 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 UE<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18423 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 UF<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1993</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18424 -</​td>​
 +<​td>​1993 YG</​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18425 -</​td>​
 +<​td>​1993 YL</​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18426 Maffei</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1993 YN<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 12 năm 1993</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​E. Colzani, G. Ventre
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18427 -</​td>​
 +<​td>​1994 AY</​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18428 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AC<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18429</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AO<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Dynic</​td>​
 +<​td>​A. Sugie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18430 Balzac</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 AK<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18431 Stazzema</​td>​
 +<​td>​1994 BM</​td>​
 +<​td>​16 tháng 1 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​A. Boattini, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18432 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 CJ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18433 -</​td>​
 +<​td>​1994 EQ</​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18434 Mikesandras</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 EW<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 3 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, D. H. Levy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18435 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 GW<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 4 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​PCAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18436 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 GY<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 4 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​PCAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18437 -</​td>​
 +<​td>​1994 JR</​td>​
 +<td>5 tháng 5 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18438 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 JM<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 5 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18439 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 LJ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18440 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 NV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 7 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18441 -</​td>​
 +<​td>​1994 PE</​td>​
 +<td>5 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​San Marcello</​td>​
 +<​td>​A. Boattini, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18442 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PK<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18443 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PW<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18444 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PL<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18445 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PC<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18446 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PN<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18447 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PU<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18448 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PW<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18449 Rikwouters</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PT<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18450 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PG<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18451 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PZ<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18452 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1994 PL<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 8 năm 1994</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18453 -</​td>​
 +<​td>​1994 TT</​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1994</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18454 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 BF<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kiyosato</​td>​
 +<​td>​S. Otomo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18455 -</​td>​
 +<​td>​1995 DF</​td>​
 +<​td>​20 tháng 2 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18456 -</​td>​
 +<​td>​1995 ES</​td>​
 +<td>8 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18457 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 EX<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nyukasa</​td>​
 +<​td>​M. Hirasawa, S. Suzuki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18458 Caesar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 EY<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18459</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 FD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18460 Pecková</​td>​
 +<​td>​1995 PG</​td>​
 +<td>5 tháng 8 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​L. Šarounová
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18461 Seiichikanno</​td>​
 +<​td>​1995 QQ</​td>​
 +<​td>​17 tháng 8 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nanyo</​td>​
 +<​td>​T. Okuni
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18462 Riccò</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 QS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Bologna</​td>​
 +<​td>​Osservatorio San Vittore
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18463 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SV<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18464 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SK<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18465 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SB<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18466 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SU<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18467 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 SX<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18468 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UE<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18469 Hakodate</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UC<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18470</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UX<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18471 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 UZ<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18472 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VA<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18473 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 VK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18474</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WV<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18475 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WM<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18476 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WR<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18477 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WA<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18478 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 WT<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 11 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18479 -</​td>​
 +<​td>​1995 XR</​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18480 -</​td>​
 +<​td>​1995 YB</​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18481 -</​td>​
 +<​td>​1995 YH</​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18482 -</​td>​
 +<​td>​1995 YO</​td>​
 +<​td>​19 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18483 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 YY<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18484 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1995 YB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 12 năm 1995</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18485 -</​td>​
 +<​td>​1996 AB</​td>​
 +<td>1 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18486 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18487</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AU<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18488 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 AY<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Chichibu</​td>​
 +<​td>​N. Sato, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18489 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kashihara</​td>​
 +<​td>​F. Uto
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18490 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 BG<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18491 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 DP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 2 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18492</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 GS<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18493 Demoleon</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HV<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18494 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18495 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 HH<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18496</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 JN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 5 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18497 Nevězice</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 LK<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 6 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​M. Tichý, Z. Moravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18498 Cesaro</​td>​
 +<​td>​1996 MN</​td>​
 +<​td>​22 tháng 6 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18499 -</​td>​
 +<​td>​1996 MR</​td>​
 +<​td>​22 tháng 6 năm 1996</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18500 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1996 NX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1996</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181013173953
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2217/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19520/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3540/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​50.450 ​     1 -total
 + ​67.04% ​  ​33.824 ​    78 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​17.04% ​   8.595     78 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​15.75% ​   7.947      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  7.33%    3.696      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.80%    2.423      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.64%    1.838      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.43%    1.731      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  3.02%    1.526      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861303-0!canonical and timestamp 20181013173953 and revision id 26435717
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18401-18500-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)