User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18101-18200-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18101-18200-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18101 Coustenis</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LF<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18102 Angrilli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LN<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18103 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 MC<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18104 Mahalingam</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18105 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NT<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18106 Blume</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18107 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NC<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18108 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NT<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18109 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NG<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18110 HASI</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NK<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18111 Pinet</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NB<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18112 Jeanlucjosset</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NX<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18113 Bibring</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NC<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18114 Rosenbush</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NN<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18115 Rathbun</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NT<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18116 Prato</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NY<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18117 Jonhodge</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NY<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18118 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NB<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18119 Braude</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NZ<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18120 Lytvynenko</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NA<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18121 Konovalenko</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NF<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18122 Forestamartin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NL<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18123 Pavan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NS<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18124 Leeperry</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NE<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18125 Brianwilson</​td>​
 +<​td>​2000 OF</​td>​
 +<​td>​22 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18126 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OU<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18127 Denversmith</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OX<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18128 Wysner</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18129 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OH<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18130 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OK<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18131 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OM<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18132 Spector</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 ON<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18133 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OL<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18134 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OS<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18135 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OQ<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18136 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OD<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18137 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OU<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18138 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OP<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18139 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OF<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18140 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OD<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18141 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OK<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18142 Adamsidman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OG<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18143 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OK<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18144 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OO<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18145 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OX<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18146 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OU<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18147 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OY<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18148 Bellier</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OZ<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18149 Colombatti</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OB<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18150 López Moreno -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OC<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18151 Licchelli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OT<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18152 Heidimanning</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OW<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18153 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 OC<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18154 -</​td>​
 +<​td>​2000 PA</​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh</​td>​
 +<​td>​Črni Vrh
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18155 Jasonschuler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PF<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18156 Kamisaibara</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PU<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Bisei SG Center</​td>​
 +<​td>​BATTeRS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18157 Craigwright</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18158 Nigelreuel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PM<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18159 Andrewcook</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PW<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18160 Nihon Uchu Forum</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PY<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Bisei SG Center</​td>​
 +<​td>​BATTeRS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18161 Koshiishi</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PZ<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Bisei SG Center</​td>​
 +<​td>​BATTeRS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18162 Denlea</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PX<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18163 Jennalewis</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PF<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18164 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PA<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18165 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PN<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18166 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PG<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Valinhos</​td>​
 +<​td>​P. R. Holvorcem
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18167 Buttani</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PS<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Valmeca</​td>​
 +<​td>​Valmeca
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18168 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 PN<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18169 -</​td>​
 +<​td>​2000 QF</​td>​
 +<​td>​20 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Colleverde</​td>​
 +<​td>​V. S. Casulli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18170 Ramjeawan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QW<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18171 Romaneskue</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QB<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18172 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QL<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18173 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QD<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević, M. Jurić
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18174 Khachatryan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QW<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18175 Jenniferchoy</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QB<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18176 Julianhong</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QG<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18177 Harunaga</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QK<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18178 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QP<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18179 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QV<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18180 Irenesun</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QB<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18181 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QD<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18182 Wiener</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QC<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec, P. Kušnirák
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18183 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QG<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18184 Dianepark</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QR<​sub>​37</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18185 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QW<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18186 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QW<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18187 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QQ<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18188 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QD<​sub>​55</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18189 Medeobaldia</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QN<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18190 Michaelpizer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​89</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18191 Rayhe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QL<​sub>​90</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18192 Craigwallace</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QP<​sub>​90</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18193 Hollilydrury</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QT<​sub>​93</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18194 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QE<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18195 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QG<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18196 Rowberry</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 QY<​sub>​132</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 8 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18197 -</​td>​
 +<​td>​2055 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18198 -</​td>​
 +<​td>​2056 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18199 -</​td>​
 +<​td>​2583 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18200 -</​td>​
 +<​td>​2714 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181017202857
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.156 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2549/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23204/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4299/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​71.220 ​     1 -total
 + ​69.07% ​  ​49.195 ​    93 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​16.59% ​  ​11.816 ​    93 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​13.50% ​   9.613      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.27%    3.750      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.49%    3.199      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.71%    2.641      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  2.25%    1.602      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.22%    1.578      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861300-0!canonical and timestamp 20181017202857 and revision id 26406496
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18101-18200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)