User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18001-18100-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18001-18100-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​18001 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JY<​sub>​83</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18002 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​84</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18003 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JU<​sub>​84</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18004 Krystosek</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​86</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18005 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​91</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18006 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JE<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18007 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JK<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18008 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​99</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18009 Patrickgeer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18010 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JQ<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18011 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JQ<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18012 Marsland</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18013 Shedletsky</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18014 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18015 Semenkovich</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18016 Grondahl</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JU<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18017 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​124</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18018 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JR<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18019 Dascoli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18020 Amend</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JT<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18021 Waldman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18022 Pepper</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18023 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JQ<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18024 Dobson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KK<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oaxaca</​td>​
 +<​td>​J. M. Roe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18025 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KF<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18026 Juliabaldwin</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KG<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18027 Gokcay</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KL<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18028 Ramchandani</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KO<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18029 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KA<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18030 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LX<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18031 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LO<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18032 Geiss</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 MG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18033 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NR<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Zeno</​td>​
 +<​td>​T. Stafford
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18034 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NF<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18035 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NJ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18036 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 ND<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18037 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NA<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18038 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NR<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18039 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 ND<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18040 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NC<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18041 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18042 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RF<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18043 Laszkowska</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RQ<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18044 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RS<​sub>​89</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18045 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RR<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18046 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18047 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RP<​sub>​145</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18048 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RG<​sub>​170</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18049 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​195</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18050 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RS<​sub>​196</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18051 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​196</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18052 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RV<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18053 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RU<​sub>​208</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18054 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SW<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18055 Fernhildebrandt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TJ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Farpoint</​td>​
 +<​td>​G. Hug, G. Bell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18056 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TV<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Gnosca</​td>​
 +<​td>​S. Sposetti
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18057 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VK<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18058 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XY<​sub>​129</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18059 Cavalieri</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XL<​sub>​137</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18060 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XJ<​sub>​156</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18061 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XH<​sub>​179</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18062 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XY<​sub>​187</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18063 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XW<​sub>​211</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18064 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XY<​sub>​242</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18065 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AM<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18066 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AR<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18067 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AB<​sub>​98</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18068 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AF<​sub>​184</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18069 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AS<​sub>​199</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18070 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AC<​sub>​205</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18071 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 BA<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18072 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CL<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18073 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CB<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18074 -</​td>​
 +<​td>​2000 DW</​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18075 Donasharma</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 DD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18076 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 DV<​sub>​59</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18077 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EM<​sub>​148</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18078 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 FL<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18079 Lion-Stoppato</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 FJ<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18080 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GW<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18081 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GB<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18082 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GB<​sub>​136</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18083 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 HD<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18084 Adamwohl</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 HP<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18085 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JZ<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18086 Emilykraft</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JQ<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18087 Yamanaka</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JA<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18088 Roberteunice</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JS<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18089 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JB<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18090 Kevinkuo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JA<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18091 Iranmanesh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JN<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18092 Reinhold</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 KR<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18093 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 KS<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18094 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 KN<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18095 Frankblock</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18096 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LM<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18097 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LU<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18098 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LR<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18099 Flamini</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LD<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​18100 Lebreton</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LE<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181014090523
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.141 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2661/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24827/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4701/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​67.668 ​     1 -total
 + ​70.48% ​  ​47.694 ​    99 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​17.21% ​  ​11.646 ​    99 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 + ​12.60% ​   8.529      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​Tr&#​7907;​_gi&​uacute;​p
 +  5.61%    3.795      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.01%    2.715      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/&#​273;&#​7847;​u
 +  3.99%    2.697      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.41%    1.631      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  1.95%    1.320      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861299-0!canonical and timestamp 20181014090523 and revision id 26435720
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-18001-18100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)