User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17801-17900-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17801-17900-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17801 Zelkowitz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​69</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17802 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FA<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17803 Barish</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17804 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​71</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17805 Švestka</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​72</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​M. Tichý, Z. Moravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17806 Adolfborn</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​73</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17807 Ericpearce</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​74</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17808 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​74</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17809 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​78</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17810 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17811 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17812 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17813 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17814 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17815 Kulawik</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17816 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FY<​sub>​113</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17817 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FU<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17818 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FE<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17819 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FK<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17820 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FZ<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17821 Bölsche</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Drebach</​td>​
 +<​td>​A. Knöfel, J. Kandler
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17822 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​135</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17823 Bartels</​td>​
 +<​td>​1998 GA</​td>​
 +<td>1 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oaxaca</​td>​
 +<​td>​J. M. Roe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17824 -</​td>​
 +<​td>​1998 GF</​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17825 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 GQ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17826 Normanwisdom</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 GK<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17827 -</​td>​
 +<​td>​1998 HW</​td>​
 +<​td>​17 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17828 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HK<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17829 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HX<​sub>​32</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17830 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HR<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17831 Ussery</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HW<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17832 Pitman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HV<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17833 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HO<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17834 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17835 Anoelsuri</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HS<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17836 Canup</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HT<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17837 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​92</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17838 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HJ<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17839 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HN<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17840 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HG<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17841 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HZ<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17842 Jorgegarcia</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HN<​sub>​98</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17843 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HD<​sub>​99</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17844 Judson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HM<​sub>​100</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17845 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HY<​sub>​112</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17846 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HB<​sub>​115</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17847 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HQ<​sub>​115</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17848 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HR<​sub>​133</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17849 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HL<​sub>​134</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17850 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 HR<​sub>​150</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 4 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17851 Kaler</​td>​
 +<​td>​1998 JK</​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17852 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17853 Ronaldsayer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JK<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17854 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 JC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17855 Geffert</​td>​
 +<​td>​1998 KK</​td>​
 +<​td>​19 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Starkenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​Starkenburg
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17856 Gomes</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KL<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17857 Hsieh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KR<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17858 Beaugé</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17859 Galinaryabova</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17860 Roig</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KQ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17861 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KN<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17862 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KT<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17863 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KN<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17864 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KK<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17865 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KS<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17866 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KV<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17867 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KD<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17868 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 KW<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 5 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17869 Descamps</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 MA<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 6 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17870 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 QU<​sub>​92</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 8 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17871 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 RD<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17872 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 SP<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 9 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17873 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 XO<​sub>​96</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Mérida</​td>​
 +<​td>​O. A. Naranjo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17874 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 YM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 12 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17875 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 AQ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17876 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 AX<​sub>​21</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17877 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 AZ<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17878 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 AR<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17879 Robutel</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 BA<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17880 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 BA<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 1 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17881 Radmall</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 CA<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17882 Thielemann</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 CX<​sub>​87</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17883 Scobuchanan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 CP<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17884 Jeffthompson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 CD<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17885 Brianbeyt</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 CF<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17886 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 CH<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17887 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 DE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17888 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 DB<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17889 Liechty</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 DH<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17890 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 DU<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 2 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17891 Buraliforti</​td>​
 +<​td>​1999 EA</​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17892 Morecambewise</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 EO<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17893 Arlot</​td>​
 +<​td>​1999 FO</​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17894 -</​td>​
 +<​td>​1999 FP</​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17895 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FZ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17896 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FW<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17897 Gallardo</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FV<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17898 Scottsheppard</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FB<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17899 Mariacristina</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FD<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17900 Leiferman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 FO<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 3 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​div style="​text-align:​center;​ margin:​2.0em 0;"><​i><​b>​...</​b>​ Trước <​b>​·</​b> ​ <​b>​Danh sách các tiểu hành tinh</​b>​ <​b>​·</​b> ​ Sau <​b>​...</​b></​i></​div>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181018005757
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2533/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23058/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4314/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.325 ​     1 -total
 + ​61.17% ​  ​39.351 ​    92 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​18.59% ​  ​11.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​Helper
 + ​14.84% ​   9.549     92 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  7.80%    5.016      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​header1
 +  5.37%    3.452      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.25%    2.734      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.43%    1.561      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.18%    1.400      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861297-0!canonical and timestamp 20181018005757 and revision id 26435721
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ <​div class="​printfooter">​
 + Lấy từ “https://​vi.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/​17801–17900&​amp;​oldid=26435721” </​div>​
 + <div id="​catlinks"​ class="​catlinks"​ data-mw="​interface"><​div id="​mw-normal-catlinks"​ class="​mw-normal-catlinks">​Thể loại: <​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh theo số</​li></​ul></​div></​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17801-17900-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)