User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17701-17800-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17701-17800-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17701 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 GU<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 4 năm 1997</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17702 Kryštofharant</​td>​
 +<​td>​1997 JD</​td>​
 +<td>1 tháng 5 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17703 Bombieri</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 RS<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 9 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17704 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 UM<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 10 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17705</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 UM<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 10 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17706 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 VA<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17707</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 VM<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17708 -</​td>​
 +<​td>​1997 WB</​td>​
 +<​td>​18 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17709 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17710 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WT<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17711 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17712 Fatherwilliam</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WK<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17713 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WJ<​sub>​20</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17714 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WR<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17715 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WZ<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17716 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 WW<​sub>​43</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 11 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17717 -</​td>​
 +<​td>​1997 XL</​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17718 -</​td>​
 +<​td>​1997 XZ</​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17719</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XV<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17720 Manuboccuni</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XH<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Cima Ekar</​td>​
 +<​td>​U. Munari, M. Tombelli
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17721</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 XT<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17722</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YT<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17723</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17724 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YZ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17725 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YQ<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17726</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YS<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17727 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YU<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17728 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YM<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17729 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1997 YW<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1997</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17730 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AS<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17731 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AD<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17732 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 AQ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17733 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17734 Boole</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BW<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17735 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BG<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17736 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BA<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17737 Sigmundjähn</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BF<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Drebach</​td>​
 +<​td>​J. Kandler
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17738 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BS<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17739 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BY<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17740 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BC<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Sormano</​td>​
 +<​td>​A. Testa, P. Ghezzi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17741 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BS<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17742 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BP<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17743 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BA<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17744 Jodiefoster</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BZ<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17745 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BG<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17746 Haigha</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BU<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​T. Kagawa, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17747</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 BJ<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 1 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17748 Uedashoji</​td>​
 +<​td>​1998 CL</​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Saji</​td>​
 +<​td>​Saji
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17749 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DW<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo</​td>​
 +<​td>​Farra d'​Isonzo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17750 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DZ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17751 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DN<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17752 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DM<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17753 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DZ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17754</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DN<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17755 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DU<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17756 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DM<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​25 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17757 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DG<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17758 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DC<​sub>​18</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17759 Hatta</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DA<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Nachi-Katsuura</​td>​
 +<​td>​Y. Shimizu, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17760 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DU<​sub>​33</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17761 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DV<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17762 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 DY<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17763 -</​td>​
 +<​td>​1998 EG</​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17764 Schatzman</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ES<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17765</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EZ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17766 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ES<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17767 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EJ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17768 Tigerlily</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EO<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oohira</​td>​
 +<​td>​T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17769 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EM<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17770 Baumé</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EU<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17771 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EA<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17772 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EP<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17773 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 EX<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17774 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 ER<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17775 -</​td>​
 +<​td>​1998 FH</​td>​
 +<​td>​18 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Woomera</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17776 Troska</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Ondřejov</​td>​
 +<​td>​P. Pravec
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17777 Ornicar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FV<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17778 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17779 Migomueller</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FK<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​ODAS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17780 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FY<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17781 Kepping</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FH<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17782 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FD<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17783 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17784 Banerjee</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FF<​sub>​30</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17785 Wesleyfuller</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FX<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17786 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FL<​sub>​36</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17787 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​39</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17788 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FT<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17789 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17790 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FN<​sub>​49</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17791 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FN<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17792 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FR<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17793 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17794 Kowalinski</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17795 Elysiasegal</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FJ<​sub>​61</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17796 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FM<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17797 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FO<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17798 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17799 Petewilliams</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FC<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17800 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1998 FG<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 3 năm 1998</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17701-17800-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)