User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17401-17500-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17401-17500-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​content"​ role="​main">​
 + <a id="​top"/>​
 +
 + <div id="​bodyContent"​ class="​mw-body-content">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17401</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1985 RP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1985</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17402 -</​td>​
 +<​td>​1985 UF</​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1985</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​E. Bowell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17403 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 EL<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1986</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​G. DeSanctis
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17404 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 TZ<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1986</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​A. Mrkos
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17405 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1986 VQ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 11 năm 1986</​td>​
 +<​td>​Caussols</​td>​
 +<​td>​CERGA
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17406 -</​td>​
 +<​td>​1987 DO</​td>​
 +<​td>​25 tháng 2 năm 1987</​td>​
 +<​td>​Ojima</​td>​
 +<​td>​T. Niijima, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17407 -</​td>​
 +<​td>​1987 TG</​td>​
 +<​td>​14 tháng 10 năm 1987</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​A. Mrkos
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17408 McAdams</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1987 UZ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 10 năm 1987</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17409</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 BA<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17410 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 CQ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17411</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 DF<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 2 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17412 Kroll</​td>​
 +<​td>​1988 KV</​td>​
 +<​td>​24 tháng 5 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​W. Landgraf
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17413</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RT<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17414 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RN<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17415 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RO<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17416 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RR<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17417 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RY<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17418 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RT<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17419 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RH<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17420 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 RL<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17421 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 SW<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17422 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 SE<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17423 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 SK<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17424 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1988 SP<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1988</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17425</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 AM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17426</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 CS<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Gekko</​td>​
 +<​td>​Y. Oshima
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17427 Poe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 CQ<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 2 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17428 Charleroi</​td>​
 +<​td>​1989 DL</​td>​
 +<​td>​28 tháng 2 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17429 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 GD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 4 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17430</​td>​
 +<​td>​1989 KF</​td>​
 +<​td>​31 tháng 5 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17431 Sainte-Colombe</​td>​
 +<​td>​1989 RT</​td>​
 +<td>3 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Haute Provence</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17432</​td>​
 +<​td>​1989 SR</​td>​
 +<​td>​29 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17433 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SV<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17434 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SN<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17435 di Giovanni</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17436 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SV<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17437 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SC<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17438 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 SQ<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17439 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 TR<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17440</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 TP<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17441 -</​td>​
 +<​td>​1989 UE</​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Kani</​td>​
 +<​td>​Y. Mizuno, T. Furuta
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17442 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 UO<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17443 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 UU<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 10 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Cerro Tololo</​td>​
 +<​td>​S. J. Bus
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17444 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 VQ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1989</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17445 Avatcha</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1989 YC<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 12 năm 1989</​td>​
 +<​td>​Haute Provence</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17446 Mopaku</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 BC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 1 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Kavalur</​td>​
 +<​td>​R. Rajamohan
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17447 Heindl</​td>​
 +<​td>​1990 HE</​td>​
 +<​td>​25 tháng 4 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17448</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 HU<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 4 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17449</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 OD<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 7 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17450</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QO<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​23 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17451 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QF<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17452 Amurreka</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 QE<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 8 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17453</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 RQ<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17454 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17455 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SH<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17456 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SS<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17457</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 SC<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17458 Dick</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TP<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​L. D. Schmadel, F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17459 Andreashofer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TJ<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17460 Mang</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 TC<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​L. D. Schmadel, F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17461 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 UD<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​20 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17462 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 UP<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​22 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17463 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 UO<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 10 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17464 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 VX<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Fujieda</​td>​
 +<​td>​H. Shiozawa, M. Kizawa
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17465 Inawashiroko</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 VU<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​Geisei</​td>​
 +<​td>​T. Seki
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17466 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 VL<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17467 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 VE<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17468 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1990 WT<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 11 năm 1990</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17469</​td>​
 +<​td>​1991 BT</​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Dynic</​td>​
 +<​td>​A. Sugie
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17470 -</​td>​
 +<​td>​1991 BX</​td>​
 +<​td>​19 tháng 1 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kitami</​td>​
 +<​td>​K. Endate, K. Watanabe
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17471</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 EO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17472 Dinah</​td>​
 +<​td>​1991 FY</​td>​
 +<​td>​17 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Ojima</​td>​
 +<​td>​T. Niijima, T. Urata
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17473</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 FM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 3 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​H. Debehogne
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17474 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GK<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17475 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GA<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17476 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GG<​sub>​7</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17477 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 GN<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 4 năm 1991</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​E. W. Elst
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17478 -</​td>​
 +<​td>​1991 LQ</​td>​
 +<​td>​13 tháng 6 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17479 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PV<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​E. F. Helin
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17480</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PE<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17481</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PE<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17482</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 PY<​sub>​14</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 8 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​H. E. Holt
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17483 -</​td>​
 +<​td>​1991 RA</​td>​
 +<td>2 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​K. S. Russell
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17484 Ganghofer</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RY<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17485</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RP<​sub>​9</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17486 Hodler</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 RB<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17487</​td>​
 +<​td>​1991 SY</​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Siding Spring</​td>​
 +<​td>​R. H. McNaught
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17488 Mantl</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TQ<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​L. D. Schmadel, F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17489 Trenker</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 TS<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen, L. D. Schmadel
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17490</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 UC<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17491</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 UM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​31 tháng 10 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Kushiro</​td>​
 +<​td>​S. Ueda, H. Kaneda
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17492 Hippasos</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1991 XG<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17493 Wildcat</​td>​
 +<​td>​1991 YA</​td>​
 +<​td>​31 tháng 12 năm 1991</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. S. Shoemaker, D. H. Levy
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17494 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 AM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 1 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Mérida</​td>​
 +<​td>​O. A. Naranjo
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17495 -</​td>​
 +<​td>​1992 DY</​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Uenohara</​td>​
 +<​td>​N. Kawasato
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17496 Augustinus</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DM<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​Tautenburg Observatory</​td>​
 +<​td>​F. Börngen
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17497 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 DO<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17498 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EP<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17499 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EJ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<td>1 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17500 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1992 EQ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 3 năm 1992</​td>​
 +<​td>​La Silla</​td>​
 +<​td>​UESAC
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181030091346
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2342/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20388/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3654/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.406 ​     1 -total
 + ​56.35% ​  ​29.531 ​    82 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​22.18% ​  ​11.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​Helper
 + ​13.80% ​   7.232     82 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  8.21%    4.303      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  7.85%    4.116      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.92%    3.100      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​header1
 +  3.74%    1.959      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.95%    1.546      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861293-0!canonical and timestamp 20181030091346 and revision id 26435723
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17401-17500-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)