User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17201-17300-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17201-17300-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17201 Matjazhumar</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AJ<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17202 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AJ<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17203 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AM<​sub>​64</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17204 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AR<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17205 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AM<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17206 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AJ<​sub>​125</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17207 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AW<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17208 Pokrovska</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AH<​sub>​130</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17209 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AH<​sub>​148</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17210 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AY<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17211 Brianfisher</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AY<​sub>​174</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17212 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AV<​sub>​183</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17213 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AF<​sub>​186</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17214 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AR<​sub>​189</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17215 Slivan</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AG<​sub>​238</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17216 Scottstuart</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AK<​sub>​243</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17217 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AR<​sub>​243</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17218 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 BV<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17219 -</​td>​
 +<​td>​2000 CV</​td>​
 +<td>1 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17220 Johnpenna</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CX<​sub>​26</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17221 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CZ<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17222 Perlmutter</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CU<​sub>​44</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17223 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CX<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17224 Randoross</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CP<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17225 Alanschorn</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CS<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17226 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CC<​sub>​76</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17227 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CW<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Tebbutt</​td>​
 +<​td>​F. B. Zoltowski
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17228 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CJ<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17229 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CR<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17230 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CX<​sub>​116</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17231 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 CB<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17232 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 DE<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17233 Stanshapiro</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 DU<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 2 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17234 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EL<​sub>​11</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17235 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EC<​sub>​29</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17236 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EK<​sub>​45</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17237 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EC<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan</​td>​
 +<​td>​K. Korlević
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17238 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EP<​sub>​56</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17239 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EH<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17240 Gletorrence</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EK<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17241 Wooden</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EM<​sub>​126</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17242 Leslieyoung</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 EX<​sub>​130</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17243 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 FX<​sub>​35</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17244 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 FF<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 3 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kvistaberg</​td>​
 +<​td>​Uppsala-DLR Asteroid Survey
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17245 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GS<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17246 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GL<​sub>​74</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17247 Vanverst</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GG<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17248 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GC<​sub>​107</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17249 Eliotyoung</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GM<​sub>​110</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17250 Genelucas</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GW<​sub>​122</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17251 Vondracek</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GA<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17252 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GJ<​sub>​127</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17253 Vonsecker</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GW<​sub>​136</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17254 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GG<​sub>​137</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17255 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 GS<​sub>​163</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​11 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17256 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 HZ<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17257 Strazzulla</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 HM<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17258 Whalen</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 HK<​sub>​90</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 4 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17259 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JE<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>2 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17260 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JQ<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17261 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JB<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17262 Winokur</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JS<​sub>​62</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17263 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JL<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17264 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JM<​sub>​66</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17265 Debennett</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 JP<​sub>​83</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17266 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 KT<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​27 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17267 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 KY<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17268 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 KZ<​sub>​50</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​29 tháng 5 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17269 Dicksmith</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LN<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17270 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LB<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17271 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LL<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17272 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LU<​sub>​4</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17273 Karnik</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LD<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17274 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LC<​sub>​16</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17275 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LX<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17276 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LU<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Haleakala</​td>​
 +<​td>​NEAT
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17277 Jarrydlevine</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LP<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17278 Viggh</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LK<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17279 Jeniferevans</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LX<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17280 Shelly</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LK<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17281 Mattblythe</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LV<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>6 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17282 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 LS<​sub>​34</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17283 Ustinov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 MB<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17284 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 MJ<​sub>​5</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​26 tháng 6 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17285 Bezout</​td>​
 +<​td>​2000 NU</​td>​
 +<td>3 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Prescott</​td>​
 +<​td>​P. G. Comba
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17286 Bisei</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NB<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Bisei SG Center</​td>​
 +<​td>​BATTeRS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17287 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NP<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17288 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 NZ<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 7 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Valinhos</​td>​
 +<​td>​P. R. Holvorcem
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17289 -</​td>​
 +<​td>​2037 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17290 -</​td>​
 +<​td>​2060 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17291 -</​td>​
 +<​td>​2547 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17292 -</​td>​
 +<​td>​2656 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17293 -</​td>​
 +<​td>​2743 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17294 -</​td>​
 +<​td>​2787 P-L</​td>​
 +<​td>​16 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17295 -</​td>​
 +<​td>​2827 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17296 -</​td>​
 +<​td>​3541 P-L</​td>​
 +<​td>​17 tháng 10 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17297 -</​td>​
 +<​td>​3560 P-L</​td>​
 +<​td>​22 tháng 10 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17298 -</​td>​
 +<​td>​4031 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17299 -</​td>​
 +<​td>​4168 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17300 -</​td>​
 +<​td>​4321 P-L</​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1960</​td>​
 +<​td>​Palomar</​td>​
 +<​td>​C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld,​ T. Gehrels
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181027024222
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.134 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2369/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21659/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4080/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​59.313 ​     1 -total
 + ​65.08% ​  ​38.603 ​    86 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​15.98% ​   9.478      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​Helper
 + ​15.78% ​   9.359     86 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  5.37%    3.187      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​header1
 +  5.35%    3.172      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  3.63%    2.155      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.37%    1.407      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +  2.13%    1.263      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861291-0!canonical and timestamp 20181027024222 and revision id 26431440
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17201-17300-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)