User Tools

Site Tools


30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17101-17200-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17101-17200-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Tên
 +</th>
 +<​th>​Tên đầu tiên
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Nơi phát hiện
 +</th>
 +<​th>​Người phát hiện
 +</​th></​tr><​tr><​td>​17101 Sakenova</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JZ<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17102 Begzhigitova</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JB<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17103 Kadyrsizova</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​42</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17104 McCloskey</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​46</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17105 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17106 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JT<​sub>​48</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17107 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17108 Patricorbett</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​51</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17109 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JF<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17110 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JG<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17111 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17112 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​52</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17113 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JE<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17114 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17115 Justiniano</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JT<​sub>​54</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17116 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JO<​sub>​57</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17117 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17118 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​58</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17119 Alexisrodrz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​59</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17120 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17121 Fernandonido</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JX<​sub>​60</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17122 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17123 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JQ<​sub>​63</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17124 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​65</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17125 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JB<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17126 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JH<​sub>​68</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17127 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JE<​sub>​69</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17128 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​75</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17129 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​78</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17130 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​79</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17131 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JL<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17132 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​80</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17133 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JC<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17134 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JX<​sub>​81</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17135 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JD<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17136 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JE<​sub>​82</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17137 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JK<​sub>​84</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17138 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​84</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17139 Malyshev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​86</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17140 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JU<​sub>​86</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17141 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JV<​sub>​94</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17142 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JQ<​sub>​95</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17143 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JN<​sub>​97</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17144 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JW<​sub>​98</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17145 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JG<​sub>​99</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17146 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JB<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17147 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JF<​sub>​102</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17148 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JJ<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17149 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JM<​sub>​105</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17150 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JP<​sub>​109</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17151 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JB<​sub>​114</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17152 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JA<​sub>​118</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17153 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JK<​sub>​119</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17154 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 JS<​sub>​121</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17155 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KZ<​sub>​1</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​16 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17156 Kennethseitz</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kitt Peak</​td>​
 +<​td>​Spacewatch
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17157</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KP<​sub>​6</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​21 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17158 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KA<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17159 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 KG<​sub>​15</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​18 tháng 5 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17160 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LT<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17161 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LQ<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17162 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LX<​sub>​13</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17163 Vasifedoseev</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LT<​sub>​19</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17164 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LP<​sub>​24</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17165 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 LS<​sub>​27</​sub></​span></​td>​
 +<td>9 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17166 Secombe</​td>​
 +<​td>​1999 MC</​td>​
 +<​td>​17 tháng 6 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Reedy Creek</​td>​
 +<​td>​J. Broughton
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17167 -</​td>​
 +<​td>​1999 NB</​td>​
 +<td>4 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Kleť</​td>​
 +<​td>​Kleť
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17168 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NP<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17169 Tatarinov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NQ<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17170 Vsevustinov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NS<​sub>​25</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17171 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NB<​sub>​38</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17172 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 NZ<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 7 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17173 Evgenyamosov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RN<​sub>​10</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17174 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 RX<​sub>​53</​sub></​span></​td>​
 +<td>7 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17175 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SS<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​24 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17176 Viktorov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 SH<​sub>​17</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​30 tháng 9 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17177 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TA<​sub>​41</​sub></​span></​td>​
 +<td>8 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17178 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TK<​sub>​218</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​15 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17179 Codina</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TC<​sub>​224</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17180 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 TS<​sub>​291</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17181 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 UM<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​19 tháng 10 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17182 -</​td>​
 +<​td>​1999 VU</​td>​
 +<td>1 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17183 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VO<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<td>5 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17184 Carlrogers</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VL<​sub>​22</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​13 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17185 Mcdavid</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VU<​sub>​23</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Fountain Hills</​td>​
 +<​td>​C. W. Juels
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17186 Sergivanov</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VP<​sub>​28</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17187</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 VM<​sub>​72</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Xinglong</​td>​
 +<​td>​Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17188 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WC<​sub>​2</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​17 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17189 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WU<​sub>​3</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Oizumi</​td>​
 +<​td>​T. Kobayashi
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17190 Retopezzoli</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 WY<​sub>​8</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​28 tháng 11 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Gnosca</​td>​
 +<​td>​S. Sposetti
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17191 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XS<​sub>​107</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Catalina</​td>​
 +<​td>​CSS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17192 Loharu</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XL<​sub>​172</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​10 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17193 Alexeybaran</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XC<​sub>​205</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​12 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17194 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XA<​sub>​221</​sub></​span></​td>​
 +<​td>​14 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17195 Jimrichardson</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XQ<​sub>​234</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17196 Mastrodemos</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​1999 XW<​sub>​234</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 12 năm 1999</​td>​
 +<​td>​Anderson Mesa</​td>​
 +<​td>​LONEOS
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17197 Matjazbone</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AC<​sub>​12</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17198 Gorjup</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AA<​sub>​31</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17199 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AT<​sub>​40</​sub></​span></​td>​
 +<td>3 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr><​tr><​td>​17200 -</​td>​
 +<​td><​span class="​nowrap">​2000 AF<​sub>​47</​sub></​span></​td>​
 +<td>4 tháng 1 năm 2000</​td>​
 +<​td>​Socorro</​td>​
 +<​td>​LINEAR
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181019233638
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2605/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24265/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4548/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​54.800 ​     1 -total
 + ​65.01% ​  ​35.625 ​    97 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Mp
 + ​15.84% ​   8.682      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​Helper
 + ​15.71% ​   8.608     97 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  5.88%    3.222      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_of_minor_planets/​header1
 +  5.78%    3.167      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​navigator
 +  4.34%    2.381      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.72%    1.491      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  2.40%    1.317      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_c&​aacute;​c_ti&#​7875;​u_h&​agrave;​nh_tinh/​cu&#​7889;​i
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861290-0!canonical and timestamp 20181019233638 and revision id 26435724
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-17101-17200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)