User Tools

Site Tools


30-d-u-tri-n-c-a-solomon-la-gi

Ấn triện của Salomon, mẫu đơn giản

Dấu triện của Salomon theo truyền thuyết Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo thời Trung Cổ là một vòng ấn triện huyền diệu và cho là đã được sở hữu bởi vua Solomon, mà các nguồn thông tin khác nhau cho là cho ông sức mạnh để ra lệnh cho quỷ, thần linh, hoặc nói chuyện với động vật.

30-d-u-tri-n-c-a-solomon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)