User Tools

Site Tools


30-21678-lindner-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21678-lindner-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Lindner</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +G. Lehmann và J. Kandler</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Volkssternwarte Drebach</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +5 tháng 9 năm 1999</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +21678</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1999 RK27</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.1613964</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.9317350</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1512505</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1484.3310306</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +30.60388</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +7.60764</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +162.40828</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +213.51863</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +14.4</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​21678 Lindner</​b>​ (1999 RK27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1999 bởi G. Lehmann và J. Kandler ở Volkssternwarte Drebach.<​sup id="​cite_ref-dbase_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​The asteroid được đặt tên theo tên của elementary school teacher và author Klaus Lindner người Đức.<​sup id="​cite_ref-dbase_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-dbase-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“21678 Lindner (1999 RK27)”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A21678+Lindner&​amp;​rft.btitle=21678+Lindner+%281999+RK27%29&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fssd.jpl.nasa.gov%2Fsbdb.cgi%3Fsstr%3D21678%2BLindner&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 21678 Lindner</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181011110339
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 785/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13351/​2097152 bytes
 +Template argument size: 695/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1058/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 103.324 ​     1 -total
 + ​57.07% ​  ​58.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​46.92% ​  ​48.478 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​30.08% ​  ​31.085 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.47% ​  ​22.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.51% ​  ​12.926 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​11.12% ​  ​11.485 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.88%    6.079      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.54%    3.661      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861953-0!canonical and timestamp 20181011110339 and revision id 26410079
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21678-lindner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)