User Tools

Site Tools


30-21638-nicjachowski-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21638-nicjachowski-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Nicjachowski</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Socorro</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +14 tháng 7 năm 1999</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +21638</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1999 NA39</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.8587194</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.7581968</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1948221</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1281.0952510</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +165.65865</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +1.79703</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +358.68475</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +335.80614</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +15.6</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​21638 Nicjachowski</​b>​ (1999 NA39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 21638 Nicjachowski</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181010210558
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.090 seconds
 +Preprocessor visited node count: 750/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12453/​2097152 bytes
 +Template argument size: 824/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 860 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.307 ​     1 -total
 + ​72.31% ​  ​50.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​60.27% ​  ​41.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.49% ​  ​14.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​18.47% ​  ​12.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​17.33% ​  ​12.009 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.16% ​   7.042      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.61%    3.887      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861920-0!canonical and timestamp 20181010210558 and revision id 26410029
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21638-nicjachowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)