User Tools

Site Tools


30-21619-johnshopkins-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21619-johnshopkins-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​21619 Johnshopkins</​b>​ (tên chỉ định: <​b>​1999 JN<​sub>​136</​sub></​b>​) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 9 tháng 5 năm 1999. Nó được đặt theo tên Johns Hopkins, an American entrepreneur,​ philanthropist,​ và abolitionist of the 19th century.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21619 Johnshopkins</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​21618 Sheikh</​li>​
 +<​li><​b>​21619 Johnshopkins</​b></​li>​
 +<​li>​(21620) 1999 KU</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181018025905
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.086 seconds
 +Preprocessor visited node count: 256/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13728/​2097152 bytes
 +Template argument size: 295/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 743 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​61.202 ​     1 -total
 + ​57.84% ​  ​35.400 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​55.19% ​  ​33.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​20.15% ​  ​12.334 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​17.73% ​  ​10.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.95% ​   7.311      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  7.56%    4.629      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.21%    3.799      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​JPL_Small_Body
 +  5.84%    3.573      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861903-0!canonical and timestamp 20181018025905 and revision id 26410003
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21619-johnshopkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)