User Tools

Site Tools


30-21577-negron-la-gi

21577 Negron (tên chỉ định: 1998 SU24) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 17 tháng 9 năm 1998. Nó được đặt theo tên Victor Negron, an electronics technician và transmitter operator ở Arecibo Observatory.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 21001–22000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 21577 Negron
30-21577-negron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)