User Tools

Site Tools


30-21570-muralidhar-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21570-muralidhar-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Muralidhar</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Socorro</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +14 tháng 9 năm 1998</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +21570</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1998 RK33</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.2345071</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.9489323</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.1378284</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1523.9842095</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +189.76638</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +13.20008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +2.19038</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +253.23337</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Suất phản chiếu hình học</​th><​td>​
 +0.0203</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +13.60</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​21570 Muralidhar</​b>​ (1998 RK33) là tiểu hành tinh thuộc tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Thiên thạch được đặt theo tên của Vinayak Muralidhar vì được giải nhì Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel năm 2006.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small-Body Database Browser ngày 21570 Muralidhar</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181015093256
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.110 seconds
 +Preprocessor visited node count: 758/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12719/​2097152 bytes
 +Template argument size: 837/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.027/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 865 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​89.702 ​     1 -total
 + ​79.68% ​  ​71.476 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​65.47% ​  ​58.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.81% ​  ​14.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​14.03% ​  ​12.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.38%    6.618      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.33%    6.571      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.32%    2.976      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861872-0!canonical and timestamp 20181015093256 and revision id 26409969
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21570-muralidhar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)