User Tools

Site Tools


30-21550-laviolette-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21550-laviolette-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​FFFFC0;​ padding-bottom:​ 8px;">​Laviolette</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Khám phá và chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khám phá bởi</​th><​td>​
 +Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nơi khám phá</​th><​td>​
 +Socorro</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày khám phá</​th><​td>​
 +17 tháng 8 năm 1998</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Tên chỉ định</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên chỉ định tiểu hành tinh</​th><​td>​
 +21550</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tên thay thế</​th><​td>​
 +1998 QS44</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng quỹ đạo</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cận điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.5451782</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Viễn điểm quỹ đạo</​th><​td>​
 +2.9814466</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ lệch tâm</​th><​td>​
 +0.0789394</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chu kỳ quỹ đạo</​th><​td>​
 +1677.8124681</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ bất thường trung bình</​th><​td>​
 +167.34716</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ nghiêng quỹ đạo</​th><​td>​
 +6.15241</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kinh độ của điểm nút lên</​th><​td>​
 +329.50786</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Acgumen của cận điểm</​th><​td>​
 +240.67438</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​FFFFC0">​Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cấp sao tuyệt đối <​i>​(H)</​i></​th><​td>​
 +12.9</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​21550 Laviolette</​b>​ (1998 QS44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​JPL Small-Body Database Browser ngày 21550 Laviolette</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​30px-Crab_Nebula.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​45px-Crab_Nebula.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​60px-Crab_Nebula.jpg 2x" data-file-width="​3864"​ data-file-height="​3864"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến thiên văn học  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181030120028
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 758/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12591/​2097152 bytes
 +Template argument size: 820/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 371/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 860 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​76.313 ​     1 -total
 + ​58.75% ​  ​44.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​50.11% ​  ​38.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.41% ​  ​15.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_thi&​ecirc;​n_v&#​259;​n
 + ​16.32% ​  ​12.458 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.47% ​   7.990      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.74%    7.436      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.22%    3.982      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861856-0!canonical and timestamp 20181030120028 and revision id 26564302
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21550-laviolette-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)