User Tools

Site Tools


30-21546-konermann-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21546-konermann-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​Tiểu hành tinh vành đai chính <​b>​21546 Konermann</​b>​ được đặt tên bởi NASA theo tên của nhà nghiên cứu Thụy Sĩ Silvana Konermann vì giải nhì y học trong cuộc thi Intel ISEF.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181021051956
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.064 seconds
 +Preprocessor visited node count: 237/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13479/​2097152 bytes
 +Template argument size: 299/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.011/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 743 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​44.350 ​     1 -total
 + ​58.65% ​  ​26.013 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​57.63% ​  ​25.558 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​24.53% ​  ​10.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​21.35% ​   9.468      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.54% ​   5.117      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  9.36%    4.152      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.81%    2.577      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861852-0!canonical and timestamp 20181021051956 and revision id 18509390
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21546-konermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)