User Tools

Site Tools


30-21546-konermann-la-gi

Tiểu hành tinh vành đai chính 21546 Konermann được đặt tên bởi NASA theo tên của nhà nghiên cứu Thụy Sĩ Silvana Konermann vì giải nhì y học trong cuộc thi Intel ISEF.

30-21546-konermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)