User Tools

Site Tools


30-21541-friskop-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21541-friskop-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​21541 Friskop</​b>​ (1998 QP16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.
 +21541 Friskop được khám phá 1998 Aug. 17 bởi Nhóm nghiên cứu Tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.
 +Nó được đặt theo tên Andrew John Friskop (b. 1987) who was awarded first place và Best in Category in the 2005 Intel International Science và Engineering Fair for his botany project. He attends the Hankinson High School, Hankinson, North Dakota, Hoa Kỳ
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​30px-%28253%29_mathilde.jpg"​ width="​30"​ height="​19"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​45px-%28253%29_mathilde.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3b/​%28253%29_mathilde.jpg/​60px-%28253%29_mathilde.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​397"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ tiểu hành tinh vành đai chính này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181010215708
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.105 seconds
 +Preprocessor visited node count: 738/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11986/​2097152 bytes
 +Template argument size: 810/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 860 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​80.177 ​     1 -total
 + ​76.29% ​  ​61.164 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_h&​agrave;​nh_tinh
 + ​62.71% ​  ​50.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.45% ​  ​18.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Beltasteroid-stub
 + ​20.03% ​  ​16.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.70% ​   9.377      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.79%    4.640      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861847-0!canonical and timestamp 20181010215708 and revision id 26409930
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21541-friskop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)