User Tools

Site Tools


30-21540-itthipanyanan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30-21540-itthipanyanan-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​21540 Itthipanyanan</​b>,​ có tên ký hiệu là 1998QE11, là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện vào ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi phòng thí nghiệm Lincoln Trung tâm Nghiên cứu Thiên thạch ở Socorro, New Mexico. 21540 Itthipanyanan có thể quan sát ở vành đai tiểu hành tinh ở vòng ê líp thuộc Sao Hỏa và bên trong Sao Mộc.
 +</p>
  
 +<​p>​Thiên thạch được đặt tên theo tên của sinh viên người Thái Lan theo ghi nhận ở Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel.
 +</p>
 +
 +<​p>​List of asteroids/​21501–21600
 +</​p><​p>​List of named asteroids (F-K)
 +</​p><​p>​Ý nghĩa tên gọi tiểu hành tinh (21001-22000)
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li>​JPL Small Database Browser- 21540 Itthipanyanan (1998 QE11)</​li>​
 +<​li>​Orbit Simulator of 21540 Itthipanyanan</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible uncollapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Định vị tiểu hành tinh</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​21539 Josefhlávka</​li>​
 +<​li><​b>​21540 Itthipanyanan</​b></​li>​
 +<​li>​21541 Friskop</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks hlist collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các hành tinh vi hình</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li>​Các tiểu hành tinh Vulcan</​li>​
 +<​li>​Vành đai chính</​li>​
 +<​li>​Các nhóm và các họ</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể gần Trái Đất</​li>​
 +<​li>​Các thiên thể Troia của Mộc Tinh</​li>​
 +<​li>​Các Centaur</​li>​
 +<​li>​Các tiểu hành tinh Damocles</​li>​
 +<​li>​Các sao chổi</​li>​
 +<​li>​TNO
 +<​ul><​li>​Vành đai Kuiper</​li>​
 +<​li>​SDO</​li>​
 +<​li>​Đám mây Oort</​li></​ul></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​30px-Crab_Nebula.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​45px-Crab_Nebula.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Crab_Nebula.jpg/​60px-Crab_Nebula.jpg 2x" data-file-width="​3864"​ data-file-height="​3864"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến thiên văn học  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181015181532
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.083 seconds
 +Preprocessor visited node count: 247/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13701/​2097152 bytes
 +Template argument size: 301/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.016/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 744 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​56.402 ​     1 -total
 + ​59.23% ​  ​33.409 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​56.88% ​  ​32.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Navigator
 + ​23.02% ​  ​12.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_thi&​ecirc;​n_v&#​259;​n
 + ​16.96% ​   9.565      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​12.66% ​   7.142      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MinorPlanets_Footer
 +  8.50%    4.794      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.01%    3.952      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​861846-0!canonical and timestamp 20181015181532 and revision id 24049112
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
30-21540-itthipanyanan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)