User Tools

Site Tools


30-21517-dobi-la-gi

21517 Dobi là một tiểu hành tinh đặt tên theo Kledin Dobi, a student from Philadelphia. The naming rights to the asteroid were awarded to Kledin Dobi for his top placing mathematical proof ngày display ở 2005 International Science và Engineering Fair. He attended Julia R. Masterman High School và attends Harvard University.

  • News story ngày Kledin Dobi
30-21517-dobi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)