User Tools

Site Tools


30--ng-gi-i-h-n-c-y-g-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30--ng-gi-i-h-n-c-y-g-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Valle_del_Frances.jpg/​220px-Valle_del_Frances.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Valle_del_Frances.jpg/​330px-Valle_del_Frances.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Valle_del_Frances.jpg/​440px-Valle_del_Frances.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1064"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đường giới hạn cây gỗ hiện rõ ở vùng núi cao thuộc Công viên quốc gia Torres del Paine ở Chile. Khu rừng xanh phủ kín ở thung lũng nhưng lên cao thì bỗng dưng ngừng lại ở đường giới hạn, phân định giữa vùng rừng và đất đá núi trọc.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đường giới hạn cây gỗ</​b>​ là biên giới địa lý thiên nhiên chia vùng thấp nơi có cây rừng và vùng cao nơi cây cối không thể mọc được. Trên một vĩ độ hay cao độ nhất định nào đó thì môi trường sinh thái không đủ để cây cối phát triển, thường là vì nhiệt độ quá thấp, bầu không khí ít ỏi, thiếu áp suất, hoặc không đủ độ ẩm.
 +</​p><​p>​Vùng sơn cước khi lên cao đến đường giới hạn cây gỗ thì cây cối bị cằn cỗi, có khi chỉ mọc ở dạng lùm bụi trước khi biến mất hẳn vì môi trường khắc nghiệt. Hiện tượng gió cao còn có thể tạo thế cây uốn vặn, hạn chế khiến cây cối không thể mọc được.
 +</​p><​p>​Từ xa, đường giới hạn có thể dễ nhận diện nhưng khi quan sát tại chỗ thì đường giới hạn thường là khu vực chuyển tiếp dần từ cây cao đến lùm bụi rồi mất hẳn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181010220752
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.062 seconds
 +Preprocessor visited node count: 124/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3962/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​46.046 ​     1 -total
 + ​92.05% ​  ​42.385 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​87.25% ​  ​40.177 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​70.14% ​  ​32.297 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.65%    3.522      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​804847-0!canonical and timestamp 20181010220752 and revision id 22153578
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
30--ng-gi-i-h-n-c-y-g-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)