User Tools

Site Tools


30--i-ph-t-thanh-truy-n-h-nh-kh-nh-ho-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30--i-ph-t-thanh-truy-n-h-nh-kh-nh-ho-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà</​b>​ (KTV) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa, có chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tiền thân của đài là Đài Truyền hình Nha Trang được thành lập từ thời Việt Nam Cộng Hòa phát từ đảo Hòn Tre vào đất liền, đến đầu tháng 4 năm 1975 do chiến tranh đài tạm dừng hoạt động.
 +</​p><​p>​Hơn 1 năm sau ngày giải phóng Khánh Hoà, với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 1976 Đài truyền hình Nha Trang đã hoàn thành việc xây dựng và phát sóng trở lại.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Năm 1995, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đài Phát thanh Khánh Hòa và Đài Truyền hình Nha Trang
 +</p>
 +
 +<​p>​Thông qua hệ thống các trạm tiếp phát của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà và 8 đài truyền thanh, truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố và trên 137 đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn; hiện nay sóng phát thanh và truyền hình KTV phủ trên 95% diện tích toàn tỉnh.
 +</​p><​p>​Thời lượng phát sóng phát thanh (AM 630 KHz và FM 106,2 MHz) của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hoà đạt 20 giờ 30 phút/ngày từ 5h30 đến 0h00 và tiếp sóng các kênh phát thanh FM và AM của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời lượng phát sóng truyền hình trên kênh KTV là 24 giờ/ngày và tiếp sóng các kênh truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1: 24 giờ/​ngày;​ VTV2: 24 giờ/​ngày;​ VTV3: 24giờ/​ngày)<​sup id="​cite_ref-http://​ktv.org.vn/​web/​ktv/​gioi-thieu_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ngoài các chương trình tiếng Việt, mỗi ngày đài còn có một bản tin tiếng Anh và một bản tin tiếng Pháp phục vụ cho khách du lịch và người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh. Mỗi tháng 2 lần đài có 1 chương trình thời sự tổng hợp tiếng Raglai phục vụ cho người Raglai, nhóm dân tộc đông thứ hai tại Khánh Hòa.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181015042753
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.132 seconds
 +Real time usage: 0.166 seconds
 +Preprocessor visited node count: 653/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29420/​2097152 bytes
 +Template argument size: 375/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 947/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.01 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 103.914 ​     1 -total
 + ​62.00% ​  ​64.428 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_c&​ocirc;​ng_ty
 + ​52.85% ​  ​54.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.92% ​  ​22.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&​agrave;​i_Ph&​aacute;​t_thanh_-_Truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh_&#​7903;​_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​19.10% ​  ​19.851 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.65% ​  ​11.066 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Comma_separated_entries
 +  7.27%    7.550      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.62%    5.838      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7893;​i_h&#​432;&#​7899;​ng_&#​273;&#​7871;​n_&#​273;&​acirc;​y
 +  3.02%    3.138      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​*
 +  2.93%    3.043      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​853069-0!canonical and timestamp 20181015042753 and revision id 43703336
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
30--i-ph-t-thanh-truy-n-h-nh-kh-nh-ho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)